Beställ demokonto och prova en egen hemsida i 30 dagar:


Så här behandlas dina personuppgifter.

!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avtalsvillkor (till 2018-05-20)

Allmänna villkor för tjänsten BRFNET Hemsida
Gällande från 2013-07-05 och tillsvidare.

1 Parter

1.1 BRFNET och Kunden
Dessa villkor reglerar tjänsten BRFNET Hemsida som tillhandahålls av Svenska Virtuella System AB, nedan kallad SVS AB med organisationsnummer 556789-3093 och dess köpare, nedan kallad Kunden.

2 Avtalstid

2.1 Bindningstid
Avtalet löper från beställningsdatum och tillsvidare.

Tjänsten har ingen bindningstid. Uppsägning av avtalet kan göras vid valfri tidpunkt.

2.2 Uppsägning av avtalet
Uppsägning sker via e-post från kundens kontaktadress eller via vanlig post. Om uppsägning sker via e-post, anses uppsägningen fullständig när vi bekräftat den. Om uppsägning sker skriftligt undertecknat av firmatecknare, anses uppsägningen fullständig så fort skrivelsen inkommit till oss.

Tjänsten har ingen uppsägningstid. Det som återstår av redan betald årsavgift betalas tillbaka vid anmodan.

2.3 Ångerrätt
Beställning av SVS AB är att betrakta som en tjänst vars fullgörande påbörjats under den i Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljning angivna ångerfristen. Kunden ger sitt uttryckliga samtycke till att leverans av beställd tjänst påbörjas omgående, varvid eventuell ångerrätt upphör.

3 Avgift

3.1 Prislista
Avgifter utgår enligt prisuppgifter på www.brfhemsidan.se, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Avgifter kan bestå av rörliga, fasta eller engångsavgifter.

3.2 Betalningstid
Betalning erläggas senast 30 dagar från fakturadatum, om inte annan överenskommelse finns.

3.3 Fakturering
Faktura tillhandhålls kunden via e-post eller vanlig post. Fakturametod och fakturaadress bestäms av kunden och kan styras via hemsidan.

3.4 Betalningspåminnelser
Avgiftsfri betalningspåminnelse skickas ut via e-post till angiven fakturaadress och kontaktadress ca 8 dagar efter fakturans förfallodatum. Om betalnings dröjer 21 dagar efter förfallodatum skickas påminnelse med påförd påminnelseavgift till kundens postadress. Efter 60 dagars obetald faktura skickas inkassokrav. Efter 81 dagars obetalad faktura skickas ärendet till Kronofogdemyndigheten.

3.5 Dröjsmålsränta
Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen.

3.6 Höjning av avgift
SVS AB har rätt att höja avgiften om höjningen är direkt hänförlig till förändring av skatt, myndighetsutövande eller andra omständigheter utanför SVS ABs kontroll.

Avgifter kan ändras utan avisering till kund.

3.7 Sänkning av avgift
Avgifter kan ändras utan avisering till kund. Eventuell sänkning av avgift sker först nästkommande fakturaperiod.


4 Support, underhåll och drift

4.1 Support
Kunden har rätt till fri support via telefon eller e-post under avtalstiden. Supporten är avsedd för kundens webbansvarig och gäller tjänsten BRFNET Hemsida.

4.2 Planerat underhåll och service
Planerade åtgärder som innebär inskränkningar i kundens möjlighet att utnyttja BRFNET ska om möjligt aviseras i förväg på www.brfhemsidan.se och/eller via e-post till kundens kontaktadress. Större strukturella förändringar utlyses minst två veckor i förväg. Mindre förändringar, rättning av buggar etc utföres löpande om så behövs.

4.3 Driftsäkerhet
Servern uppdateras kontinuerligt med senaste mjukvara och är placerad bakom brandvägg. Servern har en UPS+Diesel reservkraft vid eventuellt strömavbrott. Övervakning av serverlösning samt prestanda sker dygnet runt hela året för att säkerställa drift.

Hemsidan ska ha en upptid på minst 99% per år.

4.4 Backup
Backup tas för att säkerställa data vid eventuellt tekniskt haveri. Backupen är inte avsedd för att ersätta filer eller e-post som raderats av kunden.

Servern körs så att samma data alltid finns parallellt på två olika hårddiskar. Det tas även en backup dagligen som sparas en månad. Backupen förvaras på annan plats för säkerhets skull.

4.6 Begränsning av ansvar
SVS AB ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför vår kontroll. Det gäller händelser som omfattas av force majeure, men också dataintrång och liknande händelser som inträffar trots att normala drift- och skyddsåtgärder är i bruk.

SVS AB ansvarar inte för information och filer som kunden själv har förvanskat eller raderat.

Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller ekonomisk förlust i kundens verksamhet.


5 Konto- och kunduppgifter

5.1 Kontaktadress
Kunden ska ange en kontaktadress för e-post, som SVS AB kan använda vid kommunikation med kunden. Endast dit skickas inloggningsuppgifter och annan känslig information. Kontaktadressen ska hållas under uppsikt av kunden och alltid vara uppdaterad.

Om kunden vill byta kontaktadress görs det via sin hemsida. Om kunden saknar inloggningsuppgifter och vill byta kontaktadress, då kan kontaktadressen ändras skrifligt underskrivet av firmatecknare.

5.2 Lagring av personuppgifter
Kunden godkänner att SVS AB lagrar uppgifter om kunden och dennes betalningsförmåga elektroniskt. De uppgifter som lagras omfattar, men begränsas ej till, namn, personnummer, adress samt betalningshistorik. Personuppgifter får lagras, databehandlas och överföras till tredje part i de fall SVS AB anser detta nödvändigt. Även tredje part får lagra och databehandla kundens personuppgifter, oavsett om tredje part finns i Sverige, annat land inom EU eller annat land utanför EU. Personuppgifter behandlas konfidentiellt och SVS AB värnar om kundens integritet.

5.3 Personuppgifter vid domänregistrering
Vid registrering av domännamn eller annan tjänst som är knuten till kundens uppgifter lämnas dessa uppgifter ut till aktuell underleverantör. Kunden förbinder sig att följa även underleverantörens villkor för förmedlad tjänst. Ägaruppgifter om domännamn kan komma att bli publikt tillgängliga i så kallade whois-tjänster, vilket kan omfatta kundens adress och telefonnummer.

6 Immateriella tillgångar

6.1 Ägande av rättigheter
Alla rättigheter, såväl materiella som immateriella, till utrustning, mjukvara, manualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av SVS AB, är och förblir SVS ABs, eller dess licensgivares, egendom.

6.2 Kundens nyttjanderätt
Kunden erhåller genom avtalet en begränsad, icke exklusiv och icke överlåtbar eller upplåtbar rätt att använda den mjukvara som görs tillgänglig för kunden för kundens användning av beställda tjänster. Kunden äger ej rätt att duplicera eller på annat sätt kopiera SVS ABs mjukvara eller annat material som SVS AB har upphovsrätt eller andra rättigheter till.

6.3 SVS ABs rätt till överlåtelse
SVS AB äger rätt att överlåta sina skyldigheter och rättigheter till annan part. Innebär överlåtelsen att tjänster och/eller priser förändras till uppenbar nackdel för kunden har kunden rätt att säga upp avtalet med upphörande dagen innan överlåtelse varpå eventuell resterande avgift återbetalas.

6.4 Begränsning av kundens överlåtelse
Kunden äger inte rätt att överlåta BRFNET utan SVS ABs skriftliga medgivande. Den frånträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit fram till dagen innan överlåtelsen och den tillträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppstår från och med dagen för överlåtelse. Alla debiterade kostnader skall vara till fullo betalda innan överlåtelse kan ske.

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion

MENY